Algoritma Örnekleri

Algoritma Nedir?

Algoritma, bir sorunu yada bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne denir. Algoritma, basit ve anlaşılır olmalıdır. Kısaca algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır. Bir sorunun birden fazla algoritması yapılabilir. Algoritma bir programlama dili değildir. Yani algoritma aşamalarını bir yere yazdığımızda çalışmaz. Her dil için algoritma yazılıp uygulanabilir.

Algoritma Örnekleri

Örnek 1: Bir kez “Merhaba Dunya” ekrana yazan programın algoritmasını
hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. “Merhaba Dunya” YAZ
A2. DUR

Örnek 2: Klavye yardımıyla öğrencinin adı ve soyadı giriliyor. Girilen bu bilgileri ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. AD OKU
A2. SOYAD OKU
A3. AD YAZ
A4. SOYAD YAZ
A5. DUR

Örnek 3: Klavyeden girilen iki sayının toplamını hesaplayan ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. S1 OKU
A2. S2 OKU
A3. TOPLAM= S1+ S2
A4. TOPLAM YAZ
A5. DUR

Örnek 4: Kullanıcının girdiği iki sayının karelerinin toplamını hesaplayan ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. S1, S2 OKU
A2. TOPLAM=pow(S1, 2) + pow(S2, 2)
A3. TOPLAM YAZ
A4. DUR

Örnek 5: Kullanıcının girdiği bir sayının kare, küpü ve karekökünü hesaplayan ve bunları ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. SAYI OKU
A2. KARE=pow(SAYI, 2)
A3. KUP=pow(SAYI, 3)
A4. KAREKOK=sqrt(SAYI)
A5. KARE, KUP, KAREKOK YAZ
A6. DUR

Örnek 6: Tabanı kare ve yan yüzleri üçgen olan prizmanın h yüksekliği ve a taban kenarı klavyeden metre cinsinden girilmektedir. Bu prizmanın yüzey alanı ve hacmini hesaplayan ve bu değerleri ekranda görüntüleyen programın algoritmasını yazınız ?
A0. BASLA
A1. “Yuksekligi metre cinsinden giriniz: ” YAZ
A2. YUKSEKLIK OKU
A3. “Taban kenarini metre cinsinden giriniz: ” YAZ
A4. KENAR OKU
A5. ALAN=pow(KENAR, 2)+4(KENARsqrt(pow(KENAR, 2)/4+pow(YUKSEKLIK, 2))/2
A6. HACIM=YUKSEKLIK*pow (KENAR, 2)/2
A7. “Alan= ” ALAN “m2 Hacim= ” HACIM “ m3.” YAZ
A8. DUR

Örnek 7: Ad, soyad ve bu bilginin kaç defa ekrana yazdırılacağı klavye yardımıyla girilmektedir. Bu programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. SAYAC=0
A2. ‘’Adi giriniz: ’’ YAZ
A3. AD OKU
A4. ‘’Soyadi giriniz: ’’ YAZ
A5. SOYAD OKU
A6. ‘’Tekrar sayisini giriniz: ‘’ YAZ
A7. ADET OKU
A8. EGER (ADET==0) MI? (E) A12. GIT
A9. AD, SOYAD YAZ
A10. SAYAC=SAYAC+1
A11. EGER (SAYAC<ADET) MI? (E) A9. GIT
A12. DUR

Örnek 8: Klavyeden girilen rastgele 5 sayının toplamını bulan ve toplamı ekranda görüntüleyen programın algoritma yazınız ?
A0 . BASLA
A1 . TOPLAM=0, SAYAC=0
A2 . SAYI OKU
A3 . TOPLAM = TOPLAM + SAYI
A4 . SAYAC = SAYAC + 1
A5 . EGER (SAYAC ==5) MI? (H) A2. GIT
A6 . TOPLAM YAZ
A7 . DUR

Örnek 9: 1’den 100’ye kadar olan çift sayıların toplamını bulan ve bunları
yazıcıya yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. SAYAC=2, TOPLAM=0
A2. TOPLAM=TOPLAM+SAYAC
A3. SAYAC+=2
A4. EGER (SAYAC==100) MI? (H) A2. GIT
A5. TOPLAM YAZ
A6. DUR

Örnek 10: Klavyeden girilen herhangi bir aralıktaki pozitif tamsayıların ayrı ayrı çift ve tek sayılar toplamları ve çift ve tek sayılar adetleri hesaplayan ve sonuçlarını ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. TEKTOP=0, TEKADET=0, CIFTTOP=0, CIFTADET=0
A2. ALTDEGER OKU
A3. EGER (ALTDEGER<0) MI? (H) A6. GIT
A4. “Alt deger negatif tamsayi secemezsiniz!…” YAZ
A5. A2. GIT
A6. USTDEGER OKU
A7. EGER (USTDEGER<0) MI? (E) A6. GIT
A8. EGER (ALTDEGER==USTDEGER) MI? (E) A10. GIT
A9. EGER (ALTDEGER<USTDEGER) MI? (H) A2. GIT
A10. EGER (ALTDEGER%2==0) MI? (H) A14. GIT
A11. CIFTTOP+=ALTDEGER
A12. CIFTADET++
A13. A16. GIT
A14. TEKTOP+=ALTDEGER
A15. TEKADET++
A16. ALTDEGER++
A17. EGER (ALTDEGER<=USTDEGER) MI? (E) A10. GIT
A18. TEKTOP, TEKADET, CIFTTOP, CIFTADET YAZ
A19. DUR

Örnek 11: Klavyeden girilen herhangi bir aralıktaki pozitif tamsayıların toplamı ve sayı adedi hesaplayan ve sonucu yazıcıya yazan programın algoritma hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1.TOP=0, SAYAC=0
A2. “Alt degeri giriniz” YAZ
A3. ALTDEGER OKU
A4. “Ust degeri giriniz” YAZ
A5. USTDEGER OKU
A6. EGER (ALTDEGER>0 && USTDEGER>0) MI? (H) A2. GİT
A7. EGER (ALTDEGER>USTDEGER) MI? (E) A2. GIT
A8. FARK=USTDEGER-ALTDEGER
A9. EGER (FARK>1) MI? (H) A15. GIT
A10. ALTDEGER++
A11. TOP=TOP+ALTDEGER
A12. SAYAC=SAYAC+1
A13. EGER (ALTDEGER <USTDEGER) MI? (H) A15. GIT
A14. A10. GIT
A15. “toplam=” TOP, “adet=” SAYAC YAZ
A16. DUR

Örnek 12: 1+2+3+…….+100 (dahil) kadar olan sayıların toplamını bulan ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. TOPLAM=1, SAYAC=1
A2. SAYAC = SAYAC + 1
A3. TOPLAM=TOPLAM + SAYAC
A4. EGER (SAYAC ==100) MI? (H) A2. GIT
A5. TOPLAM YAZ
A6. DUR

Örnek 13: 1’den girilen herhangi bir üst değere kadar pozitif çift tamsayılar toplamını bulan ve bunları yazıcıya yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. TOPLAM=0, SAYAC=0
A2. “Ust degeri giriniz” YAZ
A3. UST OKU
A4. KONTROL=pow(-1, UST)
A5. EGER (KONTROL==1) MI? (H) A10.GIT
A6. SAYAC+=2
A7. TOPLAM=TOPLAM + SAYAC
A8. EGER (SAYAC ==UST) MI? (H) A6. GIT
A9. A13. GIT
A10. SAYAC+=2
A11. TOPLAM=TOPLAM + SAYAC
A12. EGER (SAYAC <UST-1) MI? (E) A10. GIT
A13.TOPLAM YAZ
A14.DUR

Örnek 14: 1’den 1000’e (1 ve 1000 dahil) kadar olan çift ve tek sayılar toplamlarını ve çift ve tek sayıların adetlerin bulan ve bunları ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. CTOP=2, CADET=1, TTOP=1, TADET=1, SAYAC=3
A2. EGER (pow(-1, SAYAC)==1) MI? (H) A6. GIT
A3. CADET++
A4. CTOP=CTOP+SAYAC
A5. A8. GIT
A6. TADET++
A7. TTOP=TTOP+SAYAC
A8. SAYAC++
A9. EGER (SAYAC<=1000) MI? (E) A2. GIT
A10. CTOP, CADET, TTOP, TADET YAZ
A11. DUR

Örnek 15: 1’den klavyeden girilen herhangi bir tamsayıya kadar olan çift ve tek sayılar toplamları ve çift ve tek sayılar adetleri hesaplayan ve bunları ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. CTOP=0, CADET=-1, TTOP=0, TADET=0, SAYAC=0
A2. USTDEGER OKU
A3. EGER (USTDEGER>0) MI? (H) A2.GIT
A4. KNTROL=SAYAC%2
A5. EGER(KNTROL==0) MI? (H) A10. GIT
A6. CTOP+=SAYAC
A7. SAYAC+=2
A8. CADET++
A9. EGER (SAYAC<=USTDEGER) MI?(E) A6. GIT
A10. SAYAC=1
A11. TTOP+=SAYAC
A12. SAYAC+=2
A13. TADET++
A14. EGER(SAYAC<=USTDEGER) MI? (E) A11.GIT
A15. CTOP, CADET, TTOP, TADET YAZ
A16. DUR

Örnek 16: Klavyeden girilen bir tamsayının faktöryelini hesaplayan ve ekrana yazan programını algoritması hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. FAKTOR=1, SAYAC=0
A2. “Sayi giriniz” YAZ
A3. SAYI OKU
A4. EGER (SAYI<0) MI? (H) A7. GIT
A5. “Lutfen pozitif sayi giriniz.” YAZ
A6. A14. GIT
A7. EGER (SAYI = = 0) MI? (H) A9. GIT
A8. “0!=” FAKTOR YAZ
A9. A14. GIT
A10. FAKTOR= FAKTOR*SAYAC
A11. SAYAC++
A12. EGER (SAYAC<SAYI) MI? (E) A10. GIT
A13. SAYI “ !=” FAKTOR YAZ
A14. DUR

Örnek 17: Klavyeden bilinmeyen miktarda okutulan pozitif ve negatif tamsayıların ayrı ayrı toplamlarını, pozitif ve negatif sayıların adetlerini bulan ve sıfır sayısı girildiğinde programı sonlandıran sonuçları ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. PTOP=0, PADET=0, NTOP=0, NADET=0
A2. SAYI OKU
A3. EGER (SAYI==0) MI? (E) A11. GIT
A4. EGER (SAYI>0) MI? (E) A8. GIT
A5. NTOP=NTOP+SAYI
A6. NADET ++
A7. A2. GIT
A8. PTOP+=SAYI
A9. PADET ++
A10. A2. GIT
A11. PTOP, PADET, NTOP, NADET YAZ
A12. DUR

Örnek 18: 20’den 50’ye kadar olan sayıların toplamını bulan ve sonucu
ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0 . BASLA
A1 . TOPLAM = 20, SAYAC=21
A2 . TOPLAM = TOPLAM + SAYAC
A3 . EGER (SAYAC=50) MI? (E) A6. GIT
A4 . SAYAC= SAYAC + 1
A5. A2 ADIM GIT
A6 . TOPLAM YAZ
A7 . DUR

Örnek 19: 1’den 100’e kadar olan tek sayıları toplamını hesaplayan ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0 . BASLA
A1 . TEKTOP = 1, SAYAC=3
A2 . TEKTOP = TEKTOP + SAYAC
A3 . EGER (SAYAC = 99) MU? (E) A6. GIT
A4 . SAYAC= SAYAC + 2
A5. A2. GIT
A6 . TEKTOP YAZ
A7 . DUR

Örnek 20: 1’den 100’e kadar olan tek sayılar toplamı ve tek sayılar adedini
hesaplayan ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0 . BASLA
A1 . TEKTOP = 1, SAYAC=3, TEKADET=2
A2 . TEKTOP = TEKTOP + SAYAC
A3 . EGER (SAYAC = 99) MU? (E) A6. GIT
A4 . SAYAC= SAYAC + 2
A5. TEKADET=TEKADET + 1
A6. A2. GIT
A6 . TEKTOP, TEKADET YAZ
A7 . DUR

Örnek 21: 1 den 100 e kadar olan çift sayılar toplamını ve çift sayılar adedini hesaplayan ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. CIFTTOP = 2, SAYAC=4, CIFTADET=2
A2. CIFTTOP = CIFTTOP + SAYAC
A3. EGER (SAYAC = 100) MU? (E) A7. GİT
A4. SAYAC= SAYAC + 2
A5. CIFTADET=CIFTADET + 1
A6. A2. GIT
A7. CIFTTOP, CIFTADET YAZ
A8. DUR

Örnek 22: Klavyeden girilen rastgele 100 tane sayının
aritmetik ortalamasını hesaplayan ve bu ortalamayı ekrana
yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. TOPLAM=0, SAYAC=0
A2. SAYI OKU
A3. TOPLAM+=SAYI
A4. SAYAC++
A5. EGER (SAYAC==100) MI? (H) A2. GIT
A6. ORT=TOPLAM/100
A7. ORT YAZ
A8. DUR

Örnek 23: 30’dan 90’a kadar çift sayıların ortalamasını hesaplayan ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasını yazınız ?
A0. BASLA
A1. TOP=32, ADET=1, SAYAC=32
A2. SAYAC+=2
A3. TOP+=SAYAC
A4. ADET++
A5. EGER (SAYAC<88) MI? (E) A2. GIT
A6. ORT= TOP/ADET
A7. ORT YAZ
A8. DUR

Örnek 24: Klavyeden girilen iki sayıyı önce ekrana yazan daha sonra da sayıların hafızadaki yerlerini değiştirip tekrar ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. S1, S2 OKU
A2. “Birinci=” S1, “Ikinci=” S2 YAZ
A3. GECICI=S1 //GECICI veya TEMP
A4. S1=S2
A5. S2=TEMP
A6. “Birinci=” S1, “Ikinci=” S2 YAZ
A7. DUR

Örnek 25: Klavyeden girilen iki sayıdan büyüğü bulup ekranda gösteren programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. S1, S2 OKU
A2. EGER (S1<S2) MI? (E) A5. GIT
A3. S1 “Buyuk sayidir.” YAZ
A4. A6. GIT
A5. S2 “buyuk sayidir.” YAZ
A6. DUR

Örnek 26: Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü bulan ve ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. S1, S2, S3 OKU
A2. EGER (S1>=S2 && S1>=S3) MI? (H) A5. GIT
A3. “Buyuk sayi=” S1 YAZ
A4. A9. GIT
A5. EGER (S2>=S3 && S2>=S1) MI? (H) A8.GIT
A6. “Buyuk sayi=” S2 YAZ
A7. A9. GIT
A8. “Buyuk sayi=” S3 YAZ
A9. DUR

Örnek 27: Klavyeden girilen N tane sayma sayısından en büyük ve en küçük
sayıları bulan ve bu sayıları ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. “Sayi adedini giriniz” YAZ
A2. N OKU
A3. EGER (N<1) MI? (E) A2. GIT
A4. SAYI OKU
A5. ENB=SAYI
A6. ENK=SAYI
A7. N – –
A8. EGER (N= =0) MI? (E) A16. GIT
A9. SAYI OKU
A10. EGER (SAYI>ENB) MI? (H) A13. GIT
A11. ENB=SAYI
A12. A7. GIT
A13. EGER (SAYI<ENK) MI? (H) A7. GIT
A14. ENK=SAYI
A15. A7. GIT
A16. ENK, ENB YAZ
A17. DUR

Örnek 28: İki veya daha fazla basamaklı bir sayının tersten yazılışı kendisi eşit olan sayıya blur sayısı denir. Klavyeden girilen bir sayının blur sayısı olup/olmadığını bulan ve sayı, blur sayı ise “blur sayisidir.” değilse “blur sayisi degildir.” ibaresini ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. YENISAYI=0
A2. SAYI OKU
A3. EGER ( SAYI<10) MU? (E) A2. GIT
A4. X=SAYI
A5. KALAN=X%10
A6. X=(X-KALAN)/10
A7. YENISAYI=YENISAYI*10+KALAN
A8. EGER (X==0) MI? (H) A5. GIT
A9. EGER (YENISAYI==SAYI) MI? (H) A12. GIT
A10. “blur sayisidir.” YAZ
A11. A13. GIT
A12. “blur sayisi degildir.” YAZ
A13. DUR

Örnek 29: Klavyeden girilen bir sayının basamak sayısını bulan programın
algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. BASAMAK=0
A2. SAYI OKU
A3. KALAN=SAYI%10
A4. SAYI=(SAYI-KALAN)/10
A5. BASAMAK++
A6. EGER (SAYI==0) MI? (H) A3. GIT
A7. BASAMAK YAZ
A8. DUR

Örnek 30: Klavyeden girilen bir kelimedeki sesli ve sessiz harflerin sayılarını bulan ve sonucu “Sesli harf sayisi : ” ve bir alt satıra da “Sessiz harf sayisi : ” ibarelerinin sonlarına yazarak ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0, SESLI_ADET=0, SESSIZ_ADET=0
A2. “Kelime giriniz.” YAZ
A3. KELIME OKU
A4. BOYUT=length(KELIME)
A5. EGER (DIZI[I]== ‘a’ || DIZI[I] == ‘e’ || DIZI[I] == ‘i’ || DIZI[I] == ‘o’ ||
DIZI[I] == ‘u’ || ‘A’ || DIZI[I] == ‘E’ || DIZI[I] == ‘I’ || DIZI[I] == ‘O’ ||
DIZI[I] ==’U’) MI? (H) A8. GIT
A6. SESLI_ADET ++
A7. A9. GIT
A8. SESSIZ_ADET ++
A9. I++
A10. EGER (I == BOYUT) MI? (H) A5. GIT
A11. “Sesli harf sayisi : ” SESLI_ADET “Sessiz harf sayisi : ” SESSIZ_ADET YAZ
A12. DUR

Örnek 31: Bir sayının kendisi hariç pozitif tamsayı çarpanları (kalansız bölen sayıların) toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Klavyeden girilen bir sayının mükemmel sayı olup/olmadığını bulan ve sayı mükemmel sayı ise “mukemmel sayidir.” değilse “mukemmel sayi degildir.” ibaresini ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. TOPLAM=0, SAYAC=1
A2. SAYI OKU
A3. EGER (SAYI<2) MI? (E) A12. GIT
A4. KALAN=SAYI%SAYAC
A5. EGER (KALAN==0) MI? (H) A7. GIT
A6. TOPLAM=TOPLAM+SAYAC
A7. SAYAC++
A8. EGER (SAYAC<SAYI) MI? (E) A4. GIT
A9. EGER (TOPLAM==SAYI) MI? (H) A12. GIT
A10. SAYI “ mukemmel sayidir.” YAZ
A11. A13. GIT
A12. SAYI “ mukemmel sayi degildir.” YAZ
A13. DUR

Örnek 32: Bir sayının kendisi hariç pozitif tamsayı çarpanları (kalansız bölen sayıların) toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. 1 ‘den 1000’e kadar (1 ve 1000 dahil) sayıların içindeki mükemmel sayıları bulan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. SAYI=1
A2. TOPLAM=0, SAYAC=1
A3. EGER (SAYI==1) MI? (E) A10. GIT
A4. EGER (SAYI%SAYAC==0) MI? (H) A6. GIT
A5. TOPLAM=TOPLAM+SAYAC
A6. SAYAC++
A7. EGER (SAYAC<SAYI) MI? (E) A4. GIT
A8. EGER (TOPLAM==SAYI) MI? (H) A10. GIT
A9. SAYI YAZ
A10. SAYI++
A11. EGER (SAYI<=1000) MI? (E) A2. GIT
A12. DUR

Örnek 33: biçiminde yazılabilen doğal sayılara Cullen sayıları denir. Örneğin 3, 9, 25, … (n=1, 2, 3, ….) olmak üzere yardımıyla hesaplanır. Klavyeden girilen bir sayının Cullen sayı olup/olmadığını bulan ve de Cullen sayısı ise “Cullen sayisidir.” değilse “Cullen sayisi degildir.” ibaresini ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. SAYAC=0
A2. SAYI OKU
A3. SAYAC++
A4. CULLEN=SAYAC*pow(2, SAYAC)+1
A5. EGER (CULLEN==SAYI) MI? (E) A9. GIT
A6. EGER (CULLEN<SAYI) MI? (E) A3. GIT
A7. SAYI “Cullen sayisi degildir.” YAZ
A8. A10. GIT
A9. SAYI “Cullen sayisidir.” YAZ
A10.DUR

Örnek 34: x>1 ve y>1 olmak üzere, biçiminde oluşturulan sayılara Leyland sayıları denir. Klavyeden girilen x ve y değerlerine (x ve y dahil) kadar Leyland sayılarını hesaplayan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. ILKX=2
A2. X, Y OKU
A3. EGER (X<2 && Y<2) MI? (E) A2. GIT
A4. ILKY=2
A5. SONUC=pow(ILKX, ILKY)+pow(ILKY, ILKX)
A6. SONUC YAZ
A7. ILKY++
A8. EGER (ILKY<=Y) MI? (E) A5. GIT
A9. ILKX++
A10. EGER (ILKX<=X) MI? (E) A4. GIT
A11. DUR

Örnek 35: Sadece iki basamaklı iki doğal sayının birler basamağındaki rakamların toplamı 10 ve onlar basamağındaki rakamları aynı ise bu iki doğal sayıya bağdaşık sayı denir. Klavyeden girilen iki doğal sayının bağdaşık sayı olup/olmadığını bulan ve de bağdaşık sayı ise “Bagdasik sayilardir.” değilse “Bagdasik sayilar degildir.” ibaresini ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. X, Y OKU
A2. EGER (X>=10 AND X<=99 AND Y>=10 AND Y<=99) MU? (H) A1. GIT
A3. XBIRLER=X%10
A4. YBIRLER=Y%10
A5. EGER ((XBIRLER + YBIRLER)==10) MU? (H) A11. GIT
A6. XONLAR=(X-XBIRLER)/10
A7. YONLAR=(Y-YBIRLER)/10
A8. EGER (XONLAR==YONLAR) MI? (H) A11. GIT
A9. “Bagdasik sayidir.” YAZ
A10. A12. GIT
A11. “Bagdasik sayi degildir.” YAZ
A12. DUR

Örnek 36: Pozitif bir tamsayıyı kalansız bölen sayılar adedi o sayıyı kalansız
bölebiliyorsa o tamsayıya Tau sayısı denir. (Örneğin 1, 2, 8, 12, 18, 24, 36, 40, 56, … Tau sayısı olan 18 sayısı, kalansız bölen sayıları 1, 2, 3, 6, 9 ve 18’dir. Kalansız bölen sayı adedi 6 olup ve 6 sayısıda 18’i kalansız bölebilmektedir). Klavyeden girilen bir sayının Tau sayı olup/olmadığını bulan ve de Tau sayısı ise “Tau sayisidir.” değilse “Tau sayisi degildir.” ibaresini ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. ADET=0 ,SAYAC=0
A2. SAYI OKU
A3. EGER (SAYI>=1) MI? (H) A2. GIT
A4. SAYAC++
A5. EGER (SAYI%SAYAC==0) MI? (H) A7. GIT
A6. ADET++
A7. EGER (SAYAC<SAYI) MI? (E) A4. GIT
A8. EGER (SAYI%ADET==0) MI? (H) A11. GIT
A9. “Tau sayisidir.” YAZ
A10. A12. GIT
A11. “Tau sayisi degildir.” YAZ
A12. DUR

Örnek 37: x pozitif bir tamsayı olmak üzere x.(x+1) ifadesinden elde edilen sayılara heterometrik sayıları denir. Örneğin 1.(1+1)=2, 2.(2+1)=6, 3 (3+1)=12, …. dir. Klavyeden girilen bir aralıktaki heterometrik sayıları hesaplayan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. “Pozitif bir alt degeri giriniz” YAZ
A2. ALTDEGER OKU
A3. EGER (ALTDEGER<=0) MI? (E) A1. GIT
A4. “Pozitif bir ust degeri giriniz” YAZ
A5. USTDEGER OKU
A6. EGER (USTDEGER<=0) MI? (E) A4. GIT
A7. EGER (ALTDEGER<USTDEGER) MI? (E) A10. GIT
A8. “Altdeger Ustdegerden buyuk olamaz !…” YAZ
A9. A1. GIT
A10. ALTDEGER++
A11. EGER (ALTDEGER==USTDEGER) MI? (E) A15. GIT
A12. HESAP=ALTDEGER*(ALTDEGER+1)
A13. HESAP YAZ
A14. EGER (ALTDEGER <USTDEGER) MI? (E) A10. GIT
A15. DUR

Örnek 38: Baştan ve sondan yazılışları aynı olan sayılara palidrom sayıları denir. Örneğin 11, 22, 33, 44, …101, 111, 121, 131, …. 1001, 1111, … dir. Klavyeden girilen bir sayının palidrom sayı olup/olmadığını bulan ve de palidrom sayısı ise “Palidrom sayisidir.” değilse “Palidrom sayisi degildir.” ibaresini yazıcıya yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. YENISAYI=0
A2. SAYI OKU
A3. EGER (SAYI>=10) MU? (H) A2. GIT
A4. X=SAYI
A5. KALAN=X % 10
A6. YENISAYI=YENISAYI*10+KALAN
A7. X = (X – KALAN)/10
A8. EGER (X==0) MI? (H) A5. GIT
A9. EGER (SAYI==YENISAYI) MI? (H) A12. GIT
A10. “Palidrom sayisidir.” YAZ
A11. A13. GIT
A12. “Palidrom sayisi degildir.” YAZ
A13. DUR

Örnek 39: Bir sayıyı oluşturan rakamların faktöriyellerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara faktoriyon sayıları denir. Örneğin 145=1!+4!+5!, … gibi. Klavyeden girilen bir sayma sayısının faktoriyon sayı olup/olmadığını bulan ve de faktoriyon sayısı ise “Faktoriyon sayidir.” değilse “Faktoriyon sayisi degildir.” ibaresini ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. TOPLAM=0
A2. SAYI OKU
A3. X=SAYI
A4. KALAN=X%10
A5. Y=KALAN
A6. FAKTOR=1
A7. FAKTOR=FAKTOR*Y
A8. Y – –
A9. EGER(Y==0) MI? (H) A7.GIT
A10. TOPLAM+=FAKTOR
A11. X=(X-KALAN)/10
A12. EGER (X==0) MI? (H) A4.GIT
A13. EGER (SAYI==TOPLAM) MI? (H) A16.GIT
A14. “Faktoriyon sayidir.” YAZ
A15. A17.GIT
A16. “Faktoriyon sayisi degildir.” YAZ
A17. DUR

Örnek 40: X ve Y birer pozitif tamsayı çifti olsun. X’nin kendisi hariç kalansız bölenlerinin toplamı Y’ye ve Y’nin kendisi hariç kalansız bölenlerinin toplamı X’e eşitse bu iki sayıya dost sayılar denir. Buna göre Klavyeden girilen iki tamsayının dost sayı olup/olmadığını bulan ve de dost sayı ise “Dost sayilar.” değilse “Dost sayilar degiller.” ibaresini ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. TOP1=0, TOP2=0, SAYAC1=1, SAYAC2=1
A2. S1, S2 OKU
A3. EGER (S1<0 && S2<0) MI? (E) A2. GIT
A4. EGER (S1%SAYAC1==0) MI? (H) A6. GIT
A5. TOP1+=SAYAC1
A6. SAYAC1++
A7. EGER (SAYAC1!=S1) MI? (E) A4. GIT
A8. EGER (TOP1==S2) MI? (H) A16. GIT
A9. EGER (S2%SAYAC2==0) MI? (H) A11. GIT
A10. TOP2+=SAYAC2
A11. SAYAC2++
A12. EGER (SAYAC2!=S2) MI? (H) A9. GIT
A13. EGER (TOP2==S1) MI? (H) A16. GIT
A14. ‘Dost sayilar’ YAZ
A15. A17. GIT
A16. ‘Dost sayi degiller’ YAZ
A17. DUR

Örnek 41: İki veya daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak bölenine ebob’u denir. Buna göre kullanıcının klavyeden gireceği iki adet doğal sayının ebobunu hesaplayan ve de girilen doğal sayıları ve ebob ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ? A0. BASLA
A1. SAYI1, SAYI2 OKU
A2. EGER (SAYI1>SAYI2) MI? (H) A11. GIT
A3. SAYI=SAYI1
A4. SAYAC=SAYI
A5. EBOB1=SAYI1%SAYAC
A6. EBOB2=SAYI2%SAYAC
A7. EGER (EBOB1==0 AND EBOB2==0) MI (E) A18. GIT
A8. SAYAC–
A9. EGER (SAYAC==0) MI? (H) A5. GIT
A10. A20. GIT
A11. SAYI=SAYI2
A12. SAYAC=SAYI
A13. EBOB1=SAYI1%SAYAC
A14. EBOB2=SAYI2%SAYAC
A15. EGER (EBOB1==0 AND EBOB2==0) MI (E) A18. GIT
A16. SAYAC – –
A17. EGER (SAYAC==0) MI? (H) A13. GIT
A18. EBOB=SAYAC
A19. SAYI1, SAYI2, EBOB YAZ
A20. DUR

Örnek 42: İki veya daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak bölenine ebob’u denir. Buna göre kullanıcının klavyeden gireceği iki adet doğal sayının ebobunu hesaplayan ve de girilen doğal sayıları ve ebobu ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. SAYI1, SAYI2 OKU
A2. EGER (SAYI1>SAYI2) MI? (H) A11. GIT
A3. SAYI=SAYI1
A4. SAYAC=SAYI
A5. EBOB1=SAYI1%SAYAC
A6. EBOB2=SAYI2%SAYAC
A7. EGER (EBOB1==0 AND EBOB2==0) MI (E) A18. GIT
A8. SAYAC–
A9. EGER (SAYAC==0) MI? (H) A5. GIT
A10. A20. GIT
A11. SAYI=SAYI2
A12. SAYAC=SAYI
A13. EBOB1=SAYI1%SAYAC
A14. EBOB2=SAYI2%SAYAC
A15. EGER (EBOB1==0 AND EBOB2==0) MI (E) A18. GIT
A16. SAYAC – –
A17. EGER (SAYAC==0) MI? (H) A13. GIT
A18. EBOB=SAYAC
A19. SAYI1, SAYI2, EBOB YAZ
A20. DUR

Örnek 43: Ax2+Bx+C=0 ikinci dereceden bir denklemin köklerini bulan ve sonucu ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. A, B, C OKU // Ax 2 +Bx+C=0
A2. DISKMINT= pow(B, 2) – 4AC // DELTA=DİSKİRİMİNANT diyebilirsiniz.
A3. EGE R (DISKMINT < 0) MI? (H) A9. GIT
A4. X1=-B/(2A) A5. X2=-sqrt (abs(DISKMINT) / (2A)))
A6. “Gercel kokler yok.” YAZ
A7. X1+X2“i”, X1-X2“i” YAZ
A8. A17. GIT
A9. EGER (DISKMINT = = 0) MI? (H) A13. GIT
A10. X1= – B / (2A) A11. “Kokler cakisik” KOK1 YAZ A12. A17. GIT A13. KOK1 = (–B + sqrt (DISKMINT)) / (2A)
A14. KOK2 = (–B – sqrt (DISKMINT)) / (2*A)
A15. “iki gercek kok var.” YAZ
A16. X1, X2 YAZ
A17. DUR

Örnek 44: İki tamsayının çarpma işlemini sadece toplama işlemi kullanarak gerçekleyen ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. SONUC=0
A2. S1, S2 OKU
A3. EGER ((S1==0 || S2!=0) ||(S1!=0 || S2==0) || (S1==0 || S2==0)) MI? (E) A22. GIT
A4. EGER (S1>0 && S2>0) MI? (H) A9. GIT
A5. SONUC=SONUC+S1
A6. S2- –
A7. EGER (S2==0) MI? (H) A5. GIT
A8. A22. GIT
A9. EGER (S1<0 && S2<0) MI? (H) A13. GIT
A10. S1=abs(S1)
A11. S2=abs(S2)
A12. A5. GIT
A13. EGER (S1<0 && S2>0) MI? (H) A19. GIT
A14. S1=abs (S1)
A15. SONUC+=S1
A16. S2- –
A17. EGER (S2==0) MI? (H) A15. GIT
A18. A21. GIT
A19. S2=abs (S2)
A20. A15. GIT
A21. SONUC*=-1
A22. SONUC YAZ
A23. DUR

Örnek 45: İki pozitif tamsayının bölme işlemini sadece çıkarma işlemi kullanarak bölüm ve kalanı hesaplayan ve de sonuçları (bölüm ve kalan) ekrana yazan programın algoritması hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. BOLUM=0
A2. X, Y OKU
A2. EGER (X!=0 && Y==0 || X==0 && Y==0) MI? (H) A6. GIT
A4. “Tanimsiz” YAZ
A5. A29. GIT
A6. EGER (X==0 && Y!=0) MI? (H) A9. GIT
A7. “Bolum=0, Kalan=0” YAZ
A8. A29. GIT
A9. EGER (X>0 && Y>0) MI? (H) A14. GIT
A10. X=X-Y
A11. BOLUM++
A12. EGER (X>Y) MI? (E) A10. GIT
A13. A22. GIT
A14. EGER (X<0 && Y<0) MI? (H) A18. GIT
A15. X=abs(X)
A16. Y=abs(Y)
A17. A10. GIT
A18. EGER (X<0 && Y>0) MI? (H) A24. GIT
A19. X=abs(X)
A20. X=X-Y
A21. BOLUM++
A22. EGER (X>Y) MI? (E) A20. GIT
A23. A26. GIT
A24. Y=abs(Y)
A24. A19. GIT
A26. “Bolum=” -1*BOLUM, “Kalan=” X YAZ
A27. A29. GIT
A28 “Bolum=” BOLUM, “Kalan=” X YAZ
A29. DUR

Örnek 46: Bir x sayısının x(x+1) biçiminde ifade edilmesine Heterometrik sayı denir. Klavyeden girilen N tane rastgele sayıya karşılık gelen heterometrik sayıların aritmetik ortalamasını hesaplayan ve heterometrik ortalamayı ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. TOPLAM=0 , SAYAC=0
A2. N OKU
A3. SAYI OKU
A4. HETERON=SAYI*(SAYI+1)
A5. TOPLAM+=HETERON
A6. SAYAC++
A7. EGER (SAYAC<=N) MI? (E) A3.GIT
A8. ORT=TOPLAM/N
A9. ORT YAZ
A10. DUR

Örnek 47: Aracın otopark ücretini hesaplayan ve ücreti ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ? (Araçların en fazla 24 saat kaldığını varsayınız.)
0 ≤ t ≤ 1 saat: 2 TL
1 < t ≤ 3 saat : 5 TL
3 < t ≤ 5 saat : 10 TL
5 < t ≤ 15 saat : 15 TL
15 < t ≤ 24 saat : 20 TL
A0. BASLA
A1. SURE OKU
A2. EGER (SURE <= 1) MI? (H) A5. GIT
A3. “2 TL odeyiniz.” YAZ
A4. A15. GIT
A5.EGER (SURE <=3) MI? (H) A8. GIT
A6. “5 TL odeyiniz.” YAZ
A7. A15. GIT
A8. EGER (SURE <=5) MI? (H) A11. GIT
A9. “10 TL odeyiniz.” YAZ
A10. A15. GIT
A11. EGER (SURE<=15) MI? (H) A14. GIT
A12. “15 TL odeyiniz.” YAZ
A13. A15. GIT
A14. “20 TL odeyiniz.” YAZ
A15. DUR

Soru 48: N elemanlı bir diziye sadece rastgele pozitif tam sayıları yerleştiren ve sonunda da bu sayıları ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0
A2. N OKU
A3. EGER (N<=0) MI? (E) A2. GIT
A4. SAYI OKU
A5. EGER (SAYI<=0) MI? (E) A4. GIT
A6. DIZI[I]=SAYI
A7. I++
A8. EGER (I<N) MI? (E) A4. GIT
A9. I=0
A10. DIZI[I] YAZ
A11. I++
A12. EGER (I<N) MI? (E) A10. GIT
A13. DUR

Örnek 49: N elemanlı bir sayı dizisinin standart sapma ifadesi ile veriliyor. Buna göre; 0 değeri girilinceye kadar bir diziye rastgele pozitif tamsayılar girilmektedir. Bu tamsayıların standart sapmasını hesaplayan ve girilen sayıları ve de standart sapma değerini yazıcıya yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0, N=0, TOPLAM=0
A2. SAYI OKU
A3. EGER (SAYI==0) MI? (E) A9.GIT
A4. EGER (SAYI<0) MI? (E) A2. GIT
A5. DIZI[I]=SAYI
A6. I++
A7. N++
A8. A2.GIT
A9. I=0
A10. TOPLAM+=DIZI[I]
A11. I++
A12. EGER(I<N) MI? (E) A10.GIT
A13. ORT=TOPLAM/N
A14. TOPLAM=0
A15. I=0
A16. TOPLAM+=pow(DIZI[I]-ORT, 2)
A17. I++
A18. EGER(I<N) MI? (E) A16.GIT
A19. SP=sqrt(TOPLAM/(N-1))
A20. I=0
A21. DIZI[I] YAZ
A22. I++
A23. EGER(I<N) MI? (E) A21.GIT
A24. SP YAZ
A25. DUR

Örnek 51: N elemanlı bir diziye rastgele pozitif tamsayılar klavye yardımıyla
girilmektedir. Bu tam sayıların aritmetik ortalamasını hesaplayan ve aritmetik ortalamayı ve de eleman sayısını yazıcıya yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0 , TOPLAM=0
A2. N OKU
A3. SAYI OKU
A4. EGER(SAYI<0) MI? (E) A3. GIT
A5. DIZI[I]=SAYI
A6. I++
A7. EGER(I<N) MI? (E) A3. GIT
A8. I=0
A9. TOPLAM+=DIZI[I]
A10. I++
A11. EGER(I<N) MI? (E) A9. GIT
A12. ORTALAMA=TOPLAM/N
A13. ORTALAMA, N YAZ
A14. DUR

Örnek 52: N elemanlı bir diziye srand() yardımıyla [0, 1000) arasında rastgele tamsayılar girilmektedir. Bu tamsayıların içinde tek ve çift sayıların aritmetik ortalamalarını hesaplayan ve çift ve tek sayı aritmetik ortalamalarını ve de tek ve çift sayıların eleman sayılarını (adetlerini) ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0, TTOP=0, TADET=0, CTOP=0, CADET=0
A2. “N degerini giriniz : ” YAZ
A3. N OKU
A4. EGER (N<=0) MI? (E) A2. GIT
A5. A[I]=srand()%1000
A6. I++
A7. EGER (I<N) MI? (E) A5. GIT
A8. I=0
A9. EGER (A[I]==0) MI? (E) A16. GIT
A10. EGER (pow(-1, A[I])==1) MI? (H) A14. GIT
A11. CTOP+=A[I]
A12. CADET++
A13. A16. GIT
A14. TTOP+=A[I]
A15. TADET++
A16. I++
A17. EGER(I<N) MI? (E) A9. GIT
A18. CORT=CTOP/CADET
A19. TORT=TTOP/TADET
A20. CORT, CADET, TORT, TADET YAZ
A21. DUR

Örnek 53: N (N<=100 olmak üzere) elemanlı bir diziye srand() yardımıyla [1, 1000) arasında rastgele tamsayılar girilmektedir. Bu sayıları küçükten büyüğe doğru (SELECTION SORT) (sıralayan ve diziye atanan sayıları sıralamadan ÖNCE ve sıralamadan SONRA aralarına virgül (son eleman sonunda virgül olmayacak) yan yana ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0, J=0
A2. “N degerini giriniz : ” YAZ
A3. N OKU
A4. EGER (N<=100) MI? (H) A2. GIT
A5. A[I]=srand()%999+1
A6. I++
A7. EGER (I<N) MI? (E) A5. GIT
A8. I=0
A9. A[I] YAZ
A10. EGER (I!=N-1) MI? (H) A14. GIT
A11. “, ” YAZ
A12. I++
A13. EGER (I<N) MI? (E) A9. GIT
A14. I=0
A15. EGER(A[I]<A[J+1]) MI? (E) A19. GIT
A16. TEMP=A[I]
A17. A[I]=A[J+1]
A18. A[J+1]=TEMP
A19. J++
A20. EGER (J<= N) MI? (E) A15. GIT
A21. I++
A22. J=I
A23. EGER (I<N-1) MI? (E) A15. GIT
A24. I=0
A25. A[I] YAZ
A26. EGER (I!=N-1) MI? (H) A30. GIT
A27. “, ” YAZ
A28. I++
A29. EGER (I<N) MI? (E) A25. GIT
A30. DUR

Örnek 54: N elemanlı bir diziye rastgele tamsayılar girilmektedir. Bu tamsayıların içinde tek ve çift pozitif sayıların aritmetik ortalamalarını hesaplayan ve çift ve tek sayı aritmetik ortalamalarını ve de tek ve çift pozitif sayıların eleman sayılarını (adetlerini) ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0, TTOP=0, TADET=0, CTOP=0, CADET=0
A2. N OKU
A3. EGER (N<=0) MI? (E) A2.GIT
A4. DIZI[I] OKU
A5. I++
A6. EGER (I<N) MI? (E) A4. GIT
A7. I=0
A8. EGER (DIZI[I]<=0) MI? (E) A15. GIT
A9. EGER (pow(-1, DIZI[I])==1) MI? (H) A13. GIT
A10. CTOP=CTOP+DIZI[I]
A11. CADET++
A12. A15. GIT
A13. TTOP=TTOP+DIZI[I]
A14. TADET++
A15. I++
A16. EGER (I<N) MI? (E) A8. GIT
A17. CORT=CTOP/CADET
A18. TORT=TTOP/TADET
A19. CORT, TORT, CADET, TADET YAZ
A20. DUR

Örnek 55: N ve M elemanlı iki dizinin elemanlarına rastgele tamsayılar girilmektedir. Bu iki dizi elemanlarının toplamını üçüncü bir diziye aktaran ve de bu dizin elemanlarını ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0, J=0
A2. N, M OKU
A3. EGER (N>0 && M>0) MI? (H) A2. GIT
A4. EGER (N==M) MI? (H) A20. GIT
A5. DIZIA[I] OKU
A6. I++
A7. EGER (I<N) MI? (E) A5. GIT
A8. DIZIB[J] OKU
A9. J++
A10. EGER (J<N) MI? (E) A10. GIT
A11. I=0
A12. DIZIC[I]=DIZIA[I] + DIZIB[I]
A13. I++
A14. EGER (I<N) MI? (E) A12. GIT
A15. I=0
A16. DIZIC[I] YAZ
A17. I++
A18. EGER (I<N) MI? (E) A16. GIT
A19. A21. GIT
A20. “Toplama islemi yapılamaz” YAZ
A21. DUR

Örnek 56: 0 değeri girilinceye kadar bir diziye rastgele sayılar girilmektedir. Bu dizinin en büyük ve en küçük sayıları ve bu sayıların dizinin kaçıncı elamanı olduğunu bulan ve de ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0, BINDIS=0, KINDIS=0
A2. SAYI OKU
A3. EGER (SAYI==0) MI?(E) A7. GIT
A4. DIZI[I]=SAYI
A5. I++
A6. A2. GIT
A7. N=I
A8. I=0
A9. EB=DIZI[I]
A10. EK=DIZI[I]
A11. I++
A12. EGER (DIZI[I]<EK) MI? (H) A16. GIT
A13. EK=DIZI[I]
A14. KINDIS=I
A15. A19. GIT
A16. EGER (DIZI[I]>EB) MI? (H) A19. GIT
A17. EB=DIZI[I]
A18. BINDIS=I
A19. EGER (I<N-1)MI? (E) A11. GIT
A20. EB, BINDIS+1, EK, KINDIS+1 YAZ
A21. DUR

Örnek 57: N elemanlı bir diziye rastgele tamsayılar girilmektedir. Bu dizinin içindeki en büyük ve en küçük sayıları ve dizi indislerini bulup ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0
A2. N OKU
A3. DIZI [I] OKU
A4. I++
A5. EGER (I<N) MI? (E) A3. GIT
A6. ENB=DIZI[I-1]
A7. ENBINDIS=I-1
A8. ENK=DIZI[I-1]
A9. ENKINDIS=I-1
A10. I- –
A11. EGER (DIZI[I]>ENB) MI? (H) A15. GIT
A12. ENB=DIZI[I]
A13. ENBINDIS=I
A14. A18. GIT
A15. EGER (DIZI[I]<ENK) MI? (H) A18. GIT
A16. ENK=DIZI[I]
A17. ENKINDIS=I
A18. EGER (I==0) MI? (H) A10. GIT
A19. ENB, ENK,ENBINDIS, ENKINDIS YAZ
A20. DUR

Örnek 58: Klavyeden girilen N elemanlı bir A dizisini küçükten büyüğe doğru seçme sıralama (selection sort) yöntemini kullanarak rastgele tam sayıları sıralayan ve bunları sıralamadan önceki/sonraki durumu ekranda gösteren programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0
A2. N OKU
A3. EGER (N<=0) MI? (E) A2. GIT
A4. A[I] OKU
A5. I++
A6. EGER (I<N) MI? (E) A4. GIT
A7. I=0
A8. A[I] YAZ
A9. I++
A10. EGER (I<N) MI? (E) A8. GIT
A11. I=0
A12. J=I+1
A13. EGER (A[I]<A[J]) MI? (E) A17. GIT
A14. TEMP=A[I]
A15. A[I]=A[J]
A16. A[J]=TEMP
A17. J++
A18. EGER (J<N) MI? (E) A13. GIT
A19. I++
A20. EGER (I<N-1) MI? (E) A12. GIT
A21. I=0
A22. A[I] YAZ
A23. I++
A24. EGER (I<N) MI? (E) A22. GIT
A25. DUR

Örnek 59: Klavyeden girilen N elemanlı bir A dizisini küçükten büyüğe doğru kabarcık sıralama (buble sort) yöntemini kullanarak rastgele tamsayıları sıralayan ve bunları sıralamadan önceki/sonraki durumu ekranda gösteren programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0
A2. N OKU
A3. EGER (N<=0) MI? (E) A2. GIT
A4. A[I] OKU
A5. I++
A6. EGER (I<N) MI? (E) A4. GIT
A7. I=0
A8. A[I] YAZ
A9. I++
A10. EGER (I<N) MI? (E) A8. GIT
A11. I=0
A12. J=0
A13. EGER (A[J+1]<A[J]) MI? (H) A17. GIT
A14. TEMP=A[J]
A15. A[J]=A[J+1]
A16. A[J+1]=TEMP
A17. J++
A18. EGER (J<N-1) MI? (E) A13. GIT
A19. I++
A20. EGER (I<N) MI? (E) A12. GIT
A21. I=0
A22. A[I] YAZ
A23. I++
A24. EGER (I<N) MI? (E) A22. GIT
A25. DUR

Örnek 60: Klavyeden girilen N elemanlı bir A dizisini küçükten büyüğe doğru araya ekleme sıralama (insertion sort) yöntemini kullanarak rastgele tamsayıları sıralayan ve bunları sıralamadan önceki/sonraki durumu ekranda gösteren programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0
A2. N OKU
A3. EGER (N<=0) MI? (E) A2. GIT
A4. A[I] OKU
A5. I++
A6. EGER (I<N) MI? (E) A4. GIT
A7. I=0
A8. A[I] YAZ
A9. I++
A10. EGER (I<N) MI? (E) A8. GIT
A11. I=1
A12. TEMP=A[I]
A13. J=I-1
A14. EGER (J>=0 && A[J]>TEMP) MU? (H) A19. GIT
A15. A[J+1]=A[J]
A16. J – –
A17. A[J+1]=TEMP
A18. A14. GIT
A19. I++
A20. EGER (I<N) MI? (E) A12. GIT
A21. I=0
A22. A[I] YAZ
A23. I++
A24. EGER (I<N) MI? (E) A22. GIT
A25. DUR

Örnek 61: N elemanlı bir diziye rastgele tamsayılar girilmektedir. Bu dizinin içinde aranan bir sayının kaç tane olduğunu ve dizinin hangi elemanları olduğunu bulan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. I=0, KACADET=0
A2. N OKU
A3. EGER (N<=0) MI? (E) A2. GIT
A4. A[I] OKU
A5. I++
A6. EGER (I<N) MI? (E) A4. GIT
A7. I=0
A8. ARANANSAYI OKU
A9. EGER(ARANANSAYI== A[I]) MI? (H) A12. GIT
A10. “ A Dizisinin” I+1 “. elemani” YAZ
A11. KACADET++
A12. I++
A13. EGER(I<N) MI? (E) A9. GIT
A14. KACADET YAZ
A15. DUR

Örnek 62: Klavyeden üç kenarı girilen bir üçgenin; üçgen oluşturup/ oluşturmadığını ve üçgen oluşturuyorsa; üçgenin tipini (eşkenar, ikizkenar veya çeşitkenar mı?), çevre ve alanını hesaplayan ve bu sonuçları ekrana yazan programın algoritması hazırlayınız ?
A0. BASLA
A1. A, B, C OKU
A2. EGER ((A+B>C)&& (A+C>B)&& (B+C>A)) MI? (H ) A20. GIT
A3. EGER ((A==B)&& ( B==C )) MI ? (H) A8. GIT
A4. “eskenar ” YAZ
A5. CEVRE=A+B+C
A6. ALAN=pow(A , 2) * sqrt(3) / 4
A7. A18. GIT
A8. EGER ((A!=B)&& ( B!=C ) && ( A!=C )) MI ? (H) A14.GIT
A9. “cesitkenar” YAZ
A10. CEVRE=A+B+C
A11. S=CEVRE/2
A12. ALAN=sqrt(S(S-A)(S-B)(S-C)) A13. A18. GIT A14. “ikizkenar” YAZ A15. CEVRE=A+B+C A16. S=CEVRE/2 A17. ALAN=sqrt(S(S-A)(S-B)(S-C))
A18. CEVRE, ALAN YAZ
A19. A21. GIT
A20. “ucgen olusmaz” YAZ
A21. DUR

Örnek 63: Klavyeden girilen iki sayının istenen dört işlemden birini hesaplayan ve sonuçu ekrana yazan programın algoritması hazırlayınız ?
(a + b = c, a x b = c, …..)
A0. BASLA
A1. S1, S2 OKU
A2. “Islem icin + – / * birini seciniz” YAZ
A3. ISLEM OKU
A4. EGER (ISLEM=’+’) MI? (H) A7. GIT
A5. S1 ‘+’ S2 ‘=’ S1+S2 YAZ
A6. A14. GIT
A7. EGER (ISLEM=’-’) MI? (H) A10. GIT
A8. S1’ -’ S2 ‘=’ S1-S2 YAZ
A9. A14. GIT
A10. EGER (ISLEM=’’) MI? (H) A13. GIT A11. S1 ‘’ S2 ‘=’ S1*S2 YAZ
A12. A14. GIT
A13. S1 ‘/’ S2 ‘=’ S1/S2 YAZ
A14. DUR

Örnek 64: Dört basamaklı sayılardan sayının ilk iki basamağı ile son iki
basamağının toplamının karesi, sayının kendisine eşit olan sayıları bulan ve aşağıdaki formatta ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
SAYI ILK SON KARE
2025 20 25 2025
3025 30 25 3025
9801 98 1 9801
….. … … …..

A0. BASLA
A1. SAYAC=1000
A2.” SAYI ILK SON” YAZ
A3. ILKSAYI=SAYAC%100
A4. SONSAYI=(SAYAC-ILKSAYI)/100
A5. TOPKARE=pow(ILKSAYI+SONSAYI, 2)
A6. EGER (TOPKARE==SAYAC ) MI? (H) A8. GIT
A7. SAYAC, SONSAYI, ILKSAYI YAZ
A8. SAYAC++
A9. EGER (SAYAC<=9999) MI? (E) A3. GIT
A10. DUR

Örnek 65: 0 ile 90 derecelerine (5 derece artan) karşılık gelen açı değerleri için cos, sin, tan ve cot değerlerini hesaplayan ve aşağıdaki formatta ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?
ACI COS SIN TAN COT
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
0 X.XXX X.XXX XX.XXX XX.XXX
5 X.XXX X.XXX XX.XXX XX.XXX
10 X.XXX X.XXX XX.XXX XX.XXX
… …………. …………. …………. ………….
90 X.XXX X.XXX XX.XXX XX.XXX

A0. BASLA
A1. ACI=0.
A2. “ ACI COS SIN TAN COT” YAZ
A3. “===== ===== ===== ===== =====” YAZ
A4. RADYAN=0.01746*ACI
A5. COSIN=cos (RADYAN)
A6. SINUS=sin (RADYAN)
A7. TANJANT=tan (RADYAN)
A8. COTAN=1/TANJANT
A9. ACI, COSIN, SINUS, TANJANT, COTAN YAZ
A10. EGER (ACI==90.) MI? (E) A13. GIT
A11. ACI+=5
A12. A4. GIT
A13. DUR

Örnek 66: x in 0 ile 10 arasındaki (0.5 artmalarla + 0 ve 10 dahil) değerlerine göre aşağıdaki bağıntıları hesaplayan ve x ve sonuçlarını aşağıdaki formatta ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız ?

X F1 F2 F3
x.x x.xxx x.xxx x.xxx
x.x x.xxx x.xxx x.xxx
…… ……….. ……….. ………..

A0. BASLA
A1. “X F1 F2 F3” YAZ
A2. X=0
A3. F0=(pow(X, 2) – 2 * X + 8)
A4. F1 = 5 / F0
A5. F2 = (X – 5) / (pow (F0, 2) + 4)
A6. F3 = (pow (X, 3) – pow(X, 2)) / (cbrt(F0)+X+5)
A7. X, F1 , F2, F3 YAZ
A8. EGER (X==10.0) MI? (EVET) A11. GIT
A9. X+=0.5
A10. A3. GIT
A11. DUR

Örnek 67: m=0,5 kg, g=9,8 N/kg olarak veriliyor. 0 ≤ t ≤ 20 t zamanı göstermek
üzere arasındaki (1 saniye artmalarla 0 ve 20 dahil) aşağıda verilen fonksiyonları hesaplayan ve de verilen formatta ekrana ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız.

t F1 F2
==== ===== =====
x.x x.xx x.xx
x.x x.xx x.xx
……. ..….. …….

A0. BASLA
A1. T=0, M=0.5, G=9.8
A2. “t F1 F2” YAZ
A3. “==== ===== =====” YAZ
A4. F0=MG A5. EGER (T<=10) MI? (H) A9. GIT A6. F1=1/2F0pow(T, 2) A7. T, F1, “0” YAZ A8. A11. GIT A9. F2=5F0/pow(F0+1, 1/3)*pow(T/4, 3)
A10. T, “0”, F2 YAZ
A11. T+=1.
A12. EGER (T<=20) MI? (E) A5. GIT
A13. DUR

Örnek 68: İlk hızı Vo olan bir taş yukarı doğru fırlatılıyor. Önce taşın ilk hızını, maksimum yüksekliği ve uçuş süresini ekrana yazan ve de sonra uçuş süresinin 1/10 aralıklarla zamanı, taşın yere göre konumunu ve hızını ekranda görüntüleyen algoritmasını hazırlayınız?
t(s) h(m) V(m/s)
==== ===== =====
x.x xx.xx xx.xx
x.x xx.xx xx.xx
……. ..….. …….

A0. BASLA
A1. V0 OKU
A2. T=0.
A3. HMAX = pow (V0, 2) / (2 * 9.8)
A4. TUCUS = 2 * V0 / 9.8
A5. V0, TUCUS, HMAX YAZ
A6. “ T Y V” YAZ
A7. VS = V0 – 9.8 * T
A8. YS = V0 * T – 0.5 * 9.8 * pow(T, 2)
A9. T, YS, VS YAZ
A10. EGER (T==TUCUS) MI? (EVET) A13. GIT
A11. T += TUCUS/10
A12. A7. GIT
A13. DUR

Örnek 69: Bugün için fiyatı 250 TL olan bir ayakkabının her yıl enflasyon oranı %12 olarak kabul edilirse önümüzdeki (toplam 10 yıl için) her bir yıl sonunda yılı, enflasyon farkını ve ayakkabının yeni fiyatını ekrana yazan programı algoritmasını hazırlayınız.
A0. BASLA
A1. FIYAT = 250
A2. YIL = 2015
A3. ARTIS = 0
A4. “YIL ARTIS YENI FIYAT” YAZ
A5. YIL, ARTIS, FIYAT YAZ
A6. EGER (YIL <=2026) MI? (H) A12. GIT
A7. ARTIS * = 0.12
A8. FIYAT += ARTIS
A9. YIL+= 1
A10. YIL, ARTIS, FIYAT YAZ
A11. A6. GIT
A12. DUR

Örnek 70: Klavyeden bulunduğunuz yılı ve ürünün o günkü fiyatını giriniz. Her yıl enflasyon oranını % 12 kabul ederek önümüzdeki 10 yıl için; her bir yıl sonunda yılı, enflasyon farkını ve ayakkabının yeni fiyatını ekrana yazan programı algoritmasını hazırlayınız.
A0. BASLA
A1. YIL OKU
A2. FIYAT OKU
A3. ARTIS = 0; SAYAC=1
A4. “YIL ARTIS YENI FIYAT” YAZ
A5. YIL, ARTIS, FIYAT YAZ
A6. EGER (SAYAC <=10) MU? (H) A13. GIT
A7. ARTIS * = 0.12
A8. FIYAT += ARTIS
A9. YIL+= 1
A10. YIL, ARTIS, FIYAT YAZ
A11. SAYAC++
A12. A5. GIT
A13. DUR

Örnek 71: Klavyeden girilen bir tamsayının asal sayı olup/olmadığını bulan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız.
A0 BASLA
A1 SAYI OKU
A2 SAYAC=2
A3 A= SAYI % SAYAC
A4 EGER (A==0) MI ? (E) A7 GIT
A5 SAYAC++
A6 A3 GIT
A7 EGER (SAYI==SAYAC) MI? (E) A10 GIT
A8 “Sayi asal sayidir.” YAZ
A9 A11 GIT
A10 “Sayi asaldir.” YAZ
A11 DUR

Örnek 72: 1’den 100’e kadar olan tamsayıların içindeki (1 ve 100 dahil) asal sayıları bulan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız.
A0. BASLA
A1. J=0, SAYAC2=1, SAYAC1=1
A2. ASAL=SAYAC1%SAYAC2
A3. EGER (ASAL==0) MI? (H) A GIT
A4. J++
A5. SAYAC2++
A6. EGER (SAYAC2<=SAYAC1) MI? (E) A4. GIT
A7. EGER (J==2) MI? (H) A11. GIT
A8. “SAYAC1” YAZ
A9. SAYAC1++
A10. EGER (SAYAC1<=100) MI? (E) A15. GIT
A11. J=0
A12. A4. GIT
A13. DUR

Örnek 73: Klavyeden girilen 10 adet rastgele sayının ortalama sapma değerini hesaplayan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız.
Ortalama sapma bağıntısı ile veriliyor.
A0. BASLA
A1. SAYAC1 = 0
A2. SAYAC2 = 0
A3. TOPLAM = 0
A4. MUTLAKTOPLAM = 0
A5. SAYI OKU
A6. TOPLAM += SAYI
A7. SAYAC1 += 1
A8. EGER (SAYAC1 < 10) MI? (EVET) A5. GIT
A9. ORT = TOPLAM / 10
A9-1: “ILK 10 SAYIYI BASTAN GIRINIZ” YAZ
A10. SAYI OKU
A11. MUTLAKTOPLAM += abs(SAYI – ORT)
A12. SAYAC2 += 1
A13. EGER (SAYAC2 < 10) MI? (EVET) A10. GIT
A14. ORTSAPMA = MUTLAKTOPLAM / 10
A15. ORTSAPMA YAZ
A16. DUR

Örnek 74: N elemanlı bir diziye rastgele pozitif tam sayılar girilmektedir. Bu
tam sayıların içinde çift sayıları bulan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız.
A0. BASLA
A1. I=0
A2. “Eleman sayisini giriniz: “ YAZ
A3. N OKU
A4. A[I] OKU
A5. I++
A6. EGER (I<N) MI? (E) A4. GIT
A7. I=0
A8. EGER (A[I]%2==0) MI? (H) A10. GIT
A9. A[I] YAZ
A10. I++
A11. EGER (I<N) MI? (E) A8. GIT
A12. DUR

Örnek 75: Klavyeden girilen her hangi bir sayı aralığındaki (uç değerler dahil) tam sayıların içindeki asal sayıları bulan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız.
A0. BASLA
A1. J=0, SAYAC2=1
A2. ILK_SAYI, SON_SAYI OKU
A3. SAYAC1=ILK_SAYI
A4. ASAL=SAYAC1%SAYAC2
A5. EGER (ASAL==0) MI? (H) A GIT
A6. J++
A7. SAYAC2++
A8. EGER (SAYAC2<=SAYAC1) MI? (E) A4. GIT
A9. EGER (J==2) MI? (H) A11. GIT
A10. “SAYAC1” YAZ
A11. SAYAC1++
A12. EGER (SAYAC1<=SON_SAYI) MI? (E) A15. GIT
A13. J=0
A14. A4. GIT
A15. DUR

Örnek 76: Klavyeden n ve m değerleri grilen (mxn) bir matrisin transpozesini bulan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 77: İki bilinmeyenli bir denklemi Gauss eliminasyon yöntemini kullanarak hesaplayan ve bilinmeyenleri ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 78: 20 tane öğrenciye ait; Adı ve Soyadı ve her bir sömestre de öğrencinin aldığı 5 dersin iki vize ortalamasını hesaplayan ve Final notu 50 eşit veya büyükse vize ortalamasının % 60 ve Final sınavının %40 nın toplamının 65 eşit veya büyükse geçiren düşük ise kaldığını söyleyen, geçenlerin notlarını da harflendirerek ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?


Örnek 79: Bir yılbaşı toplantısına 20 kişi katılmıştır. Katılanlardan en yaşlı ve genç kişinin yaşını bulan ve ekrana yazan programın algoritmasını
hazırlayınız?

Örnek 80: Klavyeden derece cinsinden girilen bir açı değerini radyan ve gradyana (veya tersini) dönüştüren ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 81: Yatay olarak bir cisim h yüksekliğinden atılıyor. Klavye yardımıyla yükseklik metre cinsinden ve ve ilk hız m/s cinsinden giriliyor. Cisimin yatayda alacağı yolu, havada kalma süresini ve vere çarpma hızını hesaplayan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 82: Klavyeden girilen bir sayının tam bölenlerini bulan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 83: Klavyeden katsayıları girilen a1x+b1y=c1 ve a2x+b2y=c2 biçimli iki bilinmeyenli denklemin köklerini hesaplayan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 84: 24 lük saat dilimine göre, klavyeden girilen saat ve dakikaya göre
akreple yelkovan arasındaki açıyı hesaplayan ve ekrana yazan programın
algoritması ve akış şemasını hazırlayınız?

Örnek 85: Klavyeden girilen herhangi bir sayının üssünü pow() fonksiyonunu kullanmadan hesaplayan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 86: Klavyeden 10 tabanına göre girilen sayıyı iki tabanına dönüştüren ve sayıları ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 87: Klavyeden girilen bir b sayısının yapan a sayısını hesaplayan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 88: Klavyeden girilen bir sayınını iki farklı sayının karelerinin toplamları biçiminde yazılıp/yazılmadığı bulan ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 89: Klavyeden girilen hipotenüs uzunluğuna göre tüm kenarları tamsayı ve hipotenüsü belirtilen değerden küçük tüm dik üçgenleri bulan ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 90: N elemanlı bir diziye rastgele pozitif tam sayıları girilmektedir. Girilen D değerine göre diziyi D birim sola döndüren ve ekrana yazan algoritmayı hazırlayınız?
(Örnek: dizi[] = {1,2,3,4,5,6,7}  D=2 için dizi[]= {3,4,5,6,7,1,2})

Örnek 91: N elemanlı diziye rastgele tam sayılar giriliyor. Girilen sayıları, dizi indisleri ile çarpıp toplamını bulan algoritmayı hazırlayınız?

Örnek 92: N elemanlı bir diziye rastgele pozitif tam sayıları giriliyor. 0 sayı/sayılarını dizinin en sonuna gönderen ve ekrana yazan algoritmayı hazırlayınız?
(dizi[]= {1,2,0,4,6,0,2} => dizi[]= {1,2,4,6,2,0,0})

Örnek 93: N elemanlı bir diziye rastgele 4 basamaklı tamsayılar rand() yardımıyla girilmektedir. Bu dizinin içindeki ilk en büyük ve ilk en küçük sayıları ve dizi indislerini bulup ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 94: Klavyeden girilen n. dereceden bir polinomu 2. dereceden girilen bir polimona bölen ve sonucunu ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Örnek 95: Klavyeden bir girilen n. dereceden bir polinomu Bairstow yöntemine göre denklemin köklerini bulan ve ekrana yazan programın algoritmasını hazırlayınız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.